ปูนอินทรีเพชร

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง

อินทรีเพชร…ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทำให้ปูนเม็ดที่ใช้ผลิตปูนอินทรีเพชร มีองค์ประกอบทางเคมีที่ช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงได้สูง และมีการพัฒนากำลังอัดได้เร็ว
สำหรับงานโครงสร้าง
• มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น
• สามารถถอดแบบได้รวดเร็วกว่า
• ได้ปริมาณชิ้นงาน หรือ แผนการทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น
• เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 อินทรีเพชร ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1 เหมาะสำหรับงาน คอนกรีต โครงสร้างทั่วไป เช่น ฐานราก พื้นเสา คาน งานคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ หรือชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดเล็ก เช่น คอนกรีตบล็อก ท่อคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ เป็นต้น

ข้อแนะนำ

  • ทราย หิน และน้ำที่ใช้ผสมต้องสะอาด
  • ควรเก็บกองปูนไว้ในร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
  • เมื่อผสมกับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

ผสมปูนอินทรีเพชรกับทรายหยาบ หิน และน้ำสะอาดสัดส่วนดังนี้
กำลังอัดต่ำ (ประมาณ 180 กก./ตร.ซม.)

อินทรีเพชร : 1

ทรายหยาบ : 3

หิน : 4

น้ำ : 3/4

กำลังอัดปานกลาง (ประมาณ 280 กก./ตร.ซม.)

อินทรีเพชร : 1

ทรายหยาบ : 2

หิน : 3

น้ำ : 3/4


กำลังอัดสูง (ประมาณ 380 กก./ตร.ซม.)

อินทรีเพชร : 1

ทรายหยาบ : 2

หิน : 2

น้ำ : 3/4

ขนาดบรรจุ

  • ปูนถุงขนาด 50 กิโลกรัม
  • ปูนผง

ข้อมูลทางเทคนิค

เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพ มอก. 15-2555 อินทรีเพชร
1. ความละเอียด (Blaine Air Permeability)
(ตารางเมตร / กิโลกรัม) > 280 348
2. การขยายตัว (Autoclave Expansion)
ร้อยละสูงสุด 0.8 0.011
3. ระยะเวลาการก่อตัว (Vicat Method)
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้Œน (นาที) > 45 89
ระยะเวลาก่‹อตัวสุดท้Œาย (นาที) < 375 194
4. กำลังอัดของมอร์ตาร์
3 วัน (MPa) > 12 27
7 วัน (MPa) > 19 33
28 วัน (MPa) < 28 42