ปูนกาวปูกระเบื้องทั่วไป

ปูนกาวปูกระเบื้องอินทรี ไทล์ฟิกซ์ โปร 41 สำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป งานปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 15×15 นิ้ว กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสคใช้ได้ทั้งงานปูกระเบื้อง พื้นและผนังภายใน ผนังภายนอก มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้ติดกระเบื้องได้แน่นไม่หลุดร่อน ขณะปูกระเบื้องไม่ไหลและมีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะสำหรับปรับตำแหน่งของกระเบื้อง สามารถปูกระเบื้อง โดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้องเซรามิคขนาดไม่เกิน 15″x15″ กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องโมเสกชนิดดินเผา

คุณสมบัติ

ทดสอบมาตรฐานยุโรป/มาตรฐานสากล
การทดสอบ มาตรฐาน ข้อกำหนด ผลการทดสอบ
การไหลตัวกระเบื้อง (Slip Resistance)
EN 1308 / ISO13007 Part 2, 4.2 ≤ 0.5 มิลลิเมตร 0.0 มิลลิเมตร
แรงยึดเกาะกาวซีเมนต์ระหว่างกระเบื้องและพื้นผิว (Tensile Adhesion Strength)
EN 1348 / ISO13007 Part 2, 4.4.4.2 ≥ 0.5 N/mm2 1.42 N/mm2
แรงยึดเกาะกาวซีเมนต์ระหว่างกระเบื้องและพื้นผิว หลังแช่น้ำ (Tensile Adhesion Strength after water immersion)
EN 1348 / ISO13007 Part 2, 4.4.4.3 ≥ 0.5 N/mm2 0.60 N/mm2
แรงยึดเกาะกาวซีเมนต์ระหว่างกระเบื้องและพื้นผิวที่อายุกาวก่อนติดกระเบื้อง (open time) 20 นาที (Open time : Tensile Adhesion Strength)
EN 1348 / ISO13007 Part 2, 4.1 ≥ 0.5 N/mm2 0.50 N/mm2
ทดสอบมาตรฐานอเมริกา
การทดสอบ มาตรฐาน ข้อกำหนด ผลการทดสอบ
อายุปูนกาวก่อนติดกระเบื้อง (Open Time)
ANSI A118.1 C-4.4 ≥ 50 นาที 135 นาที
ระยะเวลาในการปรับแต่งกระเบื้อง (Adjustability)
ANSI A118.1 C-4.5 ≥ 30 นาที 235 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

ปูนกาว 20 กิโลกรัม (1 ถุง) ต่อน้ำ 4.2 -4.4 ลิตร ได้พื้นที่ประมาณ 5-6 ตร.ม. ที่ความหนา 3-5 มม.


ปูกระเบื้องผนัง
1.ผนังอิฐมอญ/ คอนกรีตบล็อก/ อิฐมวลเบา
2.ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11/ ปูนฉาบอิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 13 ความหนาผนัง 1 ซม.
3.ปูนกาวปูกระเบื้อง อินทรีไทล์ฟิกซ์ พลัส 41 ความหนา 0.5 ซม.

4.กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้องเซรามิคขนาด 15×15 นิ้ว กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสคดินเผา


ปูกระเบื้องพื้น
1.พื้นคอนกรีต
2.ปูนเทปรับระดับ อินทรี มอร์ตาร์ 31 ความหนาพื้น 3-5 เซนติเมตร / ปูนเทปรับระดับพื้น ชนิดไหลตัวดีอินทรีมอร์ตาร์ 32 ความหนาพื้น 1-5 เซนติเมตร
3.ปูนกาวปูกระเบื้อง อินทรีไทล์ฟิกซ์ โปร 41 ความหนา 0.5 ซม.
4.กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้องเซรามิคขนาด 15×15 นิ้ว กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสคดินเผา